ประวัติสถานการณ์

เข้าพื้นที่ติดตั้ง Mix-Key @เวียงแก่น

6 กรกฎาคม 2559 ติดตั้งสถานีตรวจวัดน้ำแบบโทรมาตรขนาดเล็ก ณ.อำเภอเวียงแก่น จำนวน 3 สถานีได้แก่ STK13 ลุ่มน้ำงาว บ้านผาแล ต.ปอ STK14 ลุ่มน้ำงาว บ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม และ STK15 ลุ่มน้ำงาว บ้านหล่ายงาว ต.หล่ายงาว

6 กรกฎาคม 2559

เข้าพื้นที่ติดตั้ง Mix-Key @เมื่องเชียงราย

5 กรกฎาคม 2559 ติดตั้งสถานีตรวจวัดน้ำแบบโทรมาตรขนาดเล็ก ณ.อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 2 สถานีได้แก่ STG04 ห้วยแม่ข้าวต้ม บ้านแม่ข้าวต้ม ต.ท่าสุด และ STG05 ห้วยนางแลใน บ้านนางแลใน ต.นางแล

5 กรกฎาคม 2559

เข้าพื้นที่ติดตั้ง Mix-Key @ดอยหลวง

17 มิถุนายน 2559 ติดตั้งสถานีตรวจวัดน้ำแบบโทรมาตรขนาดเล็ก ณ.อำเภอดอยหลวง จำนวน 3 สถานีได้แก่ STK10 ลุ่มน้ำแม่บง บ้านแม่บง ต.โชคชัย STK11 ห้วยไร่ บ้านห้วยไร่ ต.ปงน้อย และ STK12 ลุ่มน้ำแม่บง บ้านใหม่พัฒนา ต.หนองป่าก่อ

17 มิถุนายน 2559

เข้าพื้นที่ติดตั้ง Mix-Key @เวียงเชียงรุ้ง

16 มิถุนายน 2559 ติดตั้งสถานีตรวจวัดน้ำแบบโทรมาตรขนาดเล็ก ณ.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 3 สถานีได้แก่ STG01 ลุ่มน้ำแม่เผื่อ บ้านห้วยหมากเอียก ต.ป่าซาง STG02 ห้วยแม่สัก บ้านเหล่า ต.บ้านทุ่งกอ และ STG03 ลุ่มน้ำแม่เผื่อ บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน

16 มิถุนายน 2559

การประชุมชี้แจงโครงการระบบสารสนเทศฯ

8-10 มีนาคม 2559 ประชุมระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 3 โดยจัดขึ้น 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงแก่น อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง และอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมกับลงพื้นที่เพื่อสำรวจตำแหน่งติดตั้งสถานีตรวจวัดน้ำแบบโทรมาตรขนาดเล็ก (Mix-Key) จำนวนทั้งสิ้น 12 สถานี โดยแบ่งเป็นอำเภอละ 3 สถานี

8-10 มีนาคม 2559