เตือนภัยและพยากรณ์ลุ่มน้ำห้วยข้าวต้ม-นางแล

ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ: อ.เมือง
ลุ่มน้ำ: ห้วยข้าวต้ม-นางแล

แผนที่ลุ่มน้ำ

กราฟแสดงระดับน้ำ

แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย
ระดับน้ำ