เตือนภัยและพยากรณ์ลำน้ำหงาว

ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ: อ.เทิง
ลำน้ำ: หงาว

แผนที่ลุ่มน้ำ

กราฟแสดงระดับน้ำ

แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย
ระดับน้ำ