เตือนภัยและพยากรณ์ลุ่มน้ำงาว-เวียงแก่น

ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ: อ.เวียงแก่น
ลุ่มน้ำ: งาว

แผนที่ลุ่มน้ำ

กราฟแสดงระดับน้ำ

แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย
ระดับน้ำ