เตือนภัยและพยากรณ์น้ำแม่เผื่อ

ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ: อ. เวียงเชียงรุ้ง
ลำน้ำ: เผื่อ

แผนที่ลุ่มน้ำ

กราฟแสดงระดับน้ำ

แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย
ระดับน้ำ