เตือนภัยและพยากรณ์น้ำส้ม-ห้วยดุก

ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ: อ.เชียงของ
ลำน้ำ: สม-ห้วยดุก

แผนที่ลุ่มน้ำ

กราฟแสดงระดับน้ำ

แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย
ระดับน้ำ