MixKey Water Telemeter

สถานีตรวจวัด MixKey (มิกกี้) หรือในชื่อเต็มว่า "สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำขนาดเล็กส่งข้อมูลระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย" เป็นสถานีตรวจวัดที่พัฒนาโดย ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ หัวหน้าหน่วยวิจัย OASYS Research Group และทีมงาน สังกัดใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้ตั้งชื่อสถานีตรวจวัดน้ำอัตโนมัติฯ นี้ว่า มิกกี้ (MixKey) ซึ่งหมายถึงการผสมผสาน (Mix) สิ่งที่สำคัญต่างๆ (Key) เข้าด้วยกัน และได้ริเริ่มโครงการ เมื่อปี พ.ศ.2555 จากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเพราะไม่มีการเตือนภัยล่วงหน้าที่ทันท่วงที โดยทาง สวทช.ภาคเหนือ ได้ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาสถานีตรวจวัดฯ จากโครงการนำร่องในปีแรกที่เริ่มโครงการซึ่งติดตั้งสถานีตรวจวัด 2 สถานีในลำน้ำแม่จัน และได้ขยายติดตั้งเพิ่มเติมอีก 5 สถานีในลำน้ำแม่คำ ในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงรายได้สนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินการขยายโครงการให้ครอบคลุมในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในจังหวัดเชียงราย ให้ติดตั้งสถานีเพิ่มอีก 10 สถานี รวมมีสถานีวัดน้ำฯ ทั้งหมด 17 สถานีที่ติดตั้งและใช้งานได้จริงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สถานีตรวจวัดน้ำอัตโนมัติแบบโทรมาตรขนาดเล็ก จะเป็นประโยชน์ในการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม เมื่อระดับน้ำอยู่ในระดับวิกฤต สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและทันต่อสถานการณ์ จึงได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาให้เข้าใจง่าย และแจ้งข้อมูลการเตือนภัยเชิงพื้นที่บนแผนที่ ประชาชนสามารถตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและเสี่ยงภัยน้ำท่วมได้ด้วยตัวเอง เว็บไซต์หลักคือ http://www.CRflood.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลน้ำรวมทุกสถานีที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย

ซึ่งในหน้าหลักของเว็บไซต์ CRFlood จะมีการรายงานสถานการณ์จริงในขณะนั้น เพื่อเป็นการเตือนภัยให้กับประชาชนล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือกับการเกิดน้ำท่วม สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงที ซึ่งส่งผลให้ลดความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนได้ ในหน้าแรกของเว็บไซต์จะบอกสถานการณ์โดยรวมจากข้อความ ซึ่งจะสรุปสถานการณ์ที่กำลังเกิดเหตุ, เวลาที่ประกาศข้อความ, พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และ แนวทางในการปฏิบัติเพื่อรับมือกับถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น พร้อมมีเมนูที่สามารถเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดในแต่ละสถานีที่สนใจหรืออยู่ใกล้กับแหล่งอาศัย
โดยสัญลักษณ์สถานีจะเปลี่ยนสีตามระดับการเตือนภัยโดยอัตโนมัติ

- "ระดับน้ำปกติ" จะแสดงผลเป็น " สีเขียว"

- "ระดับน้ำเตือนภัย" จะแสดงผลเป็น "สีเหลือง"

- "ระดับน้ำวิกฤติ" จะแสดงผลเป็น "สีแดง"

โดย http://www.CRflood.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลน้ำ รวมทุกสถานีที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย ทั้งจากกรมชลประทานที่ได้ติดตั้งเครื่องโทรมาตรขนาดใหญ่ จำนวน 14 สถานี และจากสถานีตรวจวัดน้ำอัตโนมัติแบบโทรมาตรขนาดเล็กที่ได้พัฒนา และติดตั้งจำนวน 7 สถานีในปี 2555 และในปี 2558 จังหวัดเชียงรายได้สนับสนุนงบประมาณให้ขยายโครงการ ติดตั้งสถานีตรวจวัดน้ำฯ เพิ่มอีก 10 สถานีในเขตลุ่มน้ำอิง และลุ่มน้ำโขง (ภาคเหนือ) เพื่อเติมเต็มระบบให้สมบูรณ์รวมระบบโทรมาตรทั้งหมด 31 สถานี

คุณสมบัติของสถานี

ขนาด : 54 * 90 * 17 cm. ,น้ำหนัก : 50 kg.

- แรงดันไฟฟ้า : 12 VDC. / 220 VAC.

- ส่งข้อมูลผ่านทาง : ระบบ GPRS

- แสดงข้อมูลผ่าน : Website, Social Network

- ตรวจวัดและส่งข้อมูลอัตโนมัติ : ระดับน้ำ, อุณหภูมิ, ความชื้น, ปริมาณน้ำฝน, ระดับพลังงาน

* วัดระดับน้ำได้โดยไม่สัมผัสน้ำ

* ปรับเปลียนรูปแบบการทำงานได้

- รองรับการควบคุมการทำงานจากระยะไกล

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของสถานีตรวจวัดน้ำอัตโนมัติผ่านทาง

website : www.CRFlood.com

facebook : www.facebook.com/ChiangRaiFlood

twitter : www.twitter.com/crflooding

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยในการเตือนภัยล่วงหน้า ลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน กลุ่มเป้าหมายรอง คือ หน่วยงานราชการและหน่วยงานท้องถิ่น ที่สามารถนำข้อมูลจากสถานีตรวจวัดฯ ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ได้

CRflood