STG02 บ้านเหล่า


ระดับน้ำ

1.17 ม.


389.699 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/01/24
09:29 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2019-01-24 09:29:15 1.17 389.699 0 26.39 78.54
2 2019-01-24 09:24:14 1.16 389.689 0 25.82 84.01
3 2019-01-24 09:19:14 1.15 389.679 0 25.84 86.77
4 2019-01-24 09:14:13 1.17 389.699 0 25.55 88.98
5 2019-01-24 09:09:12 1.16 389.689 0 24.8 98.63
6 2019-01-24 09:04:12 1.14 389.669 0 24.45 100
7 2019-01-24 08:59:10 1.17 389.699 0 24.09 100
8 2019-01-24 08:54:10 1.16 389.689 0 23.19 100
9 2019-01-24 08:49:09 1.15 389.679 0 22.54 100
10 2019-01-24 08:44:09 1.15 389.679 0 21.97 100
11 2019-01-24 08:34:07 1.17 389.699 0 20.13 100
12 2019-01-24 08:29:06 1.14 389.669 0 19.23 100
13 2019-01-24 08:19:06 1.14 389.669 0 17.67 100
14 2019-01-24 08:14:05 1.14 389.669 0 17.5 100
15 2019-01-24 08:09:05 1.14 389.669 0 17.1 100
16 2019-01-24 08:04:04 1.14 389.669 0 16.89 100
17 2019-01-24 07:59:03 1.19 389.719 0 16.78 100
18 2019-01-24 07:54:02 1.12 389.649 0 16.61 100
19 2019-01-24 07:44:02 1.15 389.679 0 16.43 100
20 2019-01-24 07:39:01 1.15 389.679 0 16.38 100สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STG02
ชื่อสถานี บ้านเหล่า
ลำน้ำ ลุ่มน้ำกก
สถานที่ติดตั้ง ทุ่งก่อ
เวียงเชียงรุ้ง
ระดับท้องน้ำ 388.529 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 391 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 390.85 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 391 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.17 ม.
389.699 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/01/24 09:29
CRflood