STG02 บ้านเหล่า


ระดับน้ำ

1.18 ม.


389.709 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2018/11/14
21:53 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2018-11-14 21:53:17 1.18 389.709 0 24.85 100
2 2018-11-14 21:48:17 1.19 389.719 0 24.9 100
3 2018-11-14 18:22:44 1.23 389.759 0 28.92 100
4 2018-11-14 17:12:33 1.21 389.739 0 31.65 97.41
5 2018-11-14 14:07:04 1.2 389.729 0 36.78 60.38
6 2018-11-13 23:19:38 1.2 389.729 0 24.66 100
7 2018-11-13 20:54:15 1.2 389.729 0 25.75 100
8 2018-11-13 19:59:06 1.21 389.739 0 26.2 100
9 2018-11-13 19:03:57 1.21 389.739 0 27.29 100
10 2018-11-13 18:13:48 1.25 389.779 0 28.13 100
11 2018-11-13 18:08:47 1.2 389.729 0 28.26 100
12 2018-11-13 16:23:30 1.2 389.729 0 33.53 73.8
13 2018-11-13 13:17:58 1.21 389.739 0 32.16 88.47
14 2018-11-13 08:42:16 1.2 389.729 0 26.01 100
15 2018-11-13 08:37:15 1.2 389.729 0 25.52 100
16 2018-11-12 20:05:13 1.19 389.719 0 24.78 100
17 2018-11-12 17:04:45 1.23 389.759 0 27.86 100
18 2018-11-12 16:09:38 1.22 389.749 0 28.87 100
19 2018-11-12 08:23:24 1.21 389.739 0 24.06 100
20 2018-11-11 19:51:18 1.3 389.829 0 24.03 100สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STG02
ชื่อสถานี บ้านเหล่า
ลำน้ำ ลุ่มน้ำกก
สถานที่ติดตั้ง ทุ่งก่อ
เวียงเชียงรุ้ง
ระดับท้องน้ำ 388.529 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 391 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 390.85 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 391 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.18 ม.
389.709 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2018/11/14 21:53
CRflood