STG04 บ้านแม่ข้าวต้ม


ระดับน้ำ

0.28 ม.


410.811 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/04/22
00:13 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2019-04-22 00:13:03 0.28 410.811 0 25.52 100
2 2019-03-18 11:27:13 -0.55 409.981 0 34.11 100
3 2019-03-18 11:22:11 0.29 410.821 0 33.99 100
4 2019-03-18 11:17:11 0.18 410.711 0 34.13 100
5 2019-03-18 11:12:10 0.3 410.831 0 34.04 100
6 2019-03-18 11:07:07 0.3 410.831 0 33.76 100
7 2019-03-18 11:02:07 0.1 410.631 0 33.53 100
8 2019-03-18 10:57:05 0.3 410.831 0 33.36 100
9 2019-03-18 10:52:04 0.29 410.821 0 33.11 100
10 2019-03-18 10:47:05 0.27 410.801 0 32.91 100
11 2019-03-18 10:42:04 -0.29 410.241 0 32.51 100
12 2019-03-18 10:37:03 0.03 410.561 0 32.15 100
13 2019-03-18 10:32:02 0.28 410.811 0 31.96 100
14 2019-03-18 10:27:01 -1.05 409.481 0 31.91 100
15 2019-03-18 10:22:00 0.29 410.821 0 31.55 100
16 2019-03-18 10:16:59 -0.51 410.021 0 31.2 100
17 2019-03-18 10:11:58 0.27 410.801 0 31.02 100
18 2019-03-18 10:06:57 0.28 410.811 0 30.94 100
19 2019-03-18 10:01:57 0.26 410.791 0 30.77 100
20 2019-03-18 09:56:55 0.18 410.711 0 30.35 100สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STG04
ชื่อสถานี บ้านแม่ข้าวต้ม
ลำน้ำ ลุ่มน้ำกก
สถานที่ติดตั้ง ท่าสุด
เมือง
ระดับท้องน้ำ 410.531 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 415 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 414 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 414.5 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.28 ม.
410.811 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/04/22 00:13
CRflood