STG04 บ้านแม่ข้าวต้ม


ระดับน้ำ

0.48 ม.


411.011 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2018/11/14
21:55 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2018-11-14 21:55:41 0.48 411.011 0 23.74 100
2 2018-11-14 21:50:40 0.49 411.021 0 23.81 100
3 2018-11-14 18:20:16 0.51 411.041 0 27.41 100
4 2018-11-14 17:15:09 0.52 411.051 0 30.45 100
5 2018-11-14 17:10:08 0.52 411.051 0 30.95 100
6 2018-11-14 14:04:46 0.54 411.071 0 34.11 100
7 2018-11-13 20:02:40 0.63 411.161 0 24.38 100
8 2018-11-13 19:02:34 0.63 411.161 0 24.78 100
9 2018-11-13 18:17:28 0.62 411.151 0 25.17 100
10 2018-11-13 18:12:28 0.61 411.141 0 25.25 100
11 2018-11-13 16:22:12 0.59 411.121 0 27.55 100
12 2018-11-13 08:41:17 0.5 411.031 0 26.97 100
13 2018-11-12 17:04:25 0.54 411.071 0.47 27.6 100
14 2018-11-12 16:09:15 0.52 411.051 0 28.81 100
15 2018-11-12 08:28:21 0.6 411.131 0 23.6 100
16 2018-11-12 08:23:20 0.59 411.121 0 23.47 100
17 2018-11-11 19:51:46 0.75 411.281 0 23.07 100
18 2018-11-11 14:01:03 0.97 411.501 0 26.19 100
19 2018-11-11 13:56:03 0.99 411.521 0 26.26 100
20 2018-11-11 13:51:02 0.99 411.521 0 26.45 100สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STG04
ชื่อสถานี บ้านแม่ข้าวต้ม
ลำน้ำ ลุ่มน้ำกก
สถานที่ติดตั้ง ท่าสุด
เมือง
ระดับท้องน้ำ 410.531 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 415 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 414 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 414.5 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.48 ม.
411.011 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2018/11/14 21:55
CRflood