STI08 สะพานบ้านเอียน


ระดับน้ำ

0.76 ม.


388.689 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2020/08/05
17:09 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2020-08-05 17:09:16 0.76 388.689 0 31.8 21
2 2020-08-05 17:04:16 0.62 388.549 0 31.6 20.6
3 2020-08-05 16:59:15 0.65 388.579 0 31.6 20.2
4 2020-08-05 16:54:14 5.39 393.319 0 31.7 20.1
5 2020-08-05 16:49:14 5.39 393.319 0 31.7 20
6 2020-08-05 16:44:13 0.77 388.699 0 31.7 20.1
7 2020-08-05 16:39:12 0.56 388.489 0 31.8 19.6
8 2020-08-05 16:34:11 0.57 388.499 0 31.9 20.3
9 2020-08-05 16:29:10 0.56 388.489 0 32.8 17.3
10 2020-08-05 16:24:10 0.59 388.519 0 33.5 15.5
11 2020-08-05 16:19:09 0.58 388.509 0 34.5 13.4
12 2020-08-05 16:14:08 0.63 388.559 0 34.4 13.8
13 2020-08-05 16:09:07 6.31 394.239 0 35 12.5
14 2020-08-05 16:04:07 0.6 388.529 0 35.7 14.5
15 2020-08-05 15:59:06 0.63 388.559 0 35.2 13.6
16 2020-08-05 15:54:05 0.58 388.509 0 34.8 16.6
17 2020-08-05 15:49:05 0.56 388.489 0 34.3 16.2
18 2020-08-05 15:44:05 0.61 388.539 0 33.8 18.9
19 2020-08-05 15:39:03 1.56 389.489 0 32.9 22.8
20 2020-08-05 15:34:03 0.57 388.499 0 30.9 23.9สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI08
ชื่อสถานี สะพานบ้านเอียน
ลำน้ำ ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง หงาว
เทิง
ระดับท้องน้ำ 387.929 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 394.035 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 392 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 394 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.76 ม.
388.689 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2020/08/05 17:09
CRflood