STK06 สะพานลานทอง


ระดับน้ำ

1.05 ม.


455.613 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2020/08/04
21:48 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2020-08-04 21:48:08 1.05 455.613 0 0 0
2 2020-08-04 21:43:08 1.06 455.623 0 0 0
3 2020-08-04 21:38:08 1.06 455.623 0 0 0
4 2020-08-04 21:33:07 1.05 455.613 0 0 0
5 2020-08-04 21:28:08 1.05 455.613 0 0 0
6 2020-08-04 21:23:08 1.05 455.613 0 0 0
7 2020-08-04 21:18:08 1.05 455.613 0 0 0
8 2020-08-04 21:13:07 1.07 455.633 0 0 0
9 2020-08-04 21:08:07 1.07 455.633 0 0 0
10 2020-08-04 21:03:07 1.08 455.643 0 0 0
11 2020-08-04 20:58:08 1.07 455.633 0 0 0
12 2020-08-04 20:53:07 1.08 455.643 0 0 0
13 2020-08-04 20:48:07 1.06 455.623 0 0 0
14 2020-08-04 20:43:07 1.08 455.643 0 0 0
15 2020-08-04 20:38:07 1.08 455.643 0 0 0
16 2020-08-04 20:33:07 1.06 455.623 0 0 0
17 2020-08-04 20:28:07 1.06 455.623 0 0 0
18 2020-08-04 20:23:07 1.07 455.633 0 0 0
19 2020-08-04 20:18:08 1.07 455.633 0 0 0
20 2020-08-04 20:13:08 1.04 455.603 0 0 0สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK06
ชื่อสถานี สะพานลานทอง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง
สถานที่ติดตั้ง ป่าตึง
แม่จัน
ระดับท้องน้ำ 454.563 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 460.182 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 455.663 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 456 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.05 ม.
455.613 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2020/08/04 21:48
CRflood