STK06 สะพานลานทอง


ระดับน้ำ

0.72 ม.


455.283 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2021/12/01
09:21 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2021-12-01 09:21:48 0.72 455.283 0 0 0
2 2021-12-01 09:16:48 0.71 455.273 0 0 0
3 2021-12-01 09:11:48 0.69 455.253 0 0 0
4 2021-12-01 09:06:48 0.7 455.263 0 0 0
5 2021-12-01 09:01:48 0.7 455.263 0 0 0
6 2021-12-01 08:56:48 0.68 455.243 0 0 0
7 2021-12-01 08:51:48 0.68 455.243 0 0 0
8 2021-12-01 08:46:48 0.69 455.253 0 0 0
9 2021-12-01 08:41:48 0.67 455.233 0 0 0
10 2021-12-01 08:36:48 0.7 455.263 0 0 0
11 2021-12-01 08:31:48 0.71 455.273 0 0 0
12 2021-12-01 08:26:48 0.68 455.243 0 0 0
13 2021-12-01 08:21:48 0.7 455.263 0 0 0
14 2021-12-01 08:16:48 0.7 455.263 0 0 0
15 2021-12-01 08:11:48 0.65 455.213 0 0 0
16 2021-12-01 08:06:49 0.66 455.223 0 0 0
17 2021-12-01 08:01:48 0.65 455.213 0 0 0
18 2021-12-01 07:56:49 0.66 455.223 0 0 0
19 2021-12-01 07:51:48 0.66 455.223 0 0 0
20 2021-12-01 07:46:48 0.66 455.223 0 0 0สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK06
ชื่อสถานี สะพานลานทอง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง
สถานที่ติดตั้ง ป่าตึง
แม่จัน
ระดับท้องน้ำ 454.563 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 460.182 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 455.663 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 456 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.72 ม.
455.283 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2021/12/01 09:21
CRflood