STK09 สะพานบ้านวัดหลวง


ระดับน้ำ

1.28 ม.


352.575 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2020/08/05
13:49 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2020-08-05 13:49:05 1.28 352.575 0 0 0
2 2020-08-05 13:46:26 1.28 352.575 0 0 0
3 2020-08-05 13:41:54 1.29 352.585 0 0 0
4 2020-08-01 13:51:49 1.12 352.415 0 0 0
5 2020-08-01 13:46:49 1.11 352.405 0 0 0
6 2020-08-01 13:42:09 1.09 352.385 0 0 0
7 2020-08-01 13:36:49 1.09 352.385 0 0 0
8 2020-08-01 13:31:49 1.1 352.395 0 0 0
9 2020-08-01 13:26:49 1.09 352.385 0 0 0
10 2020-08-01 13:21:49 1.1 352.395 0 0 0
11 2020-08-01 13:16:49 1.09 352.385 0 0 0
12 2020-08-01 13:11:49 1.09 352.385 0 0 0
13 2020-08-01 13:10:58 1.09 352.385 0 0 0
14 2020-07-31 13:06:55 1.11 352.405 0 0 0
15 2020-07-31 13:01:55 1.12 352.415 0 0 0
16 2020-07-31 12:56:55 1.11 352.405 0 0 0
17 2020-07-31 12:51:51 1.12 352.415 0 0 0
18 2020-07-30 13:22:55 1.1 352.395 0 0 0
19 2020-07-30 11:42:01 1.09 352.385 0 0 0
20 2020-07-30 11:40:42 1.1 352.395 0 0 0สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK09
ชื่อสถานี สะพานบ้านวัดหลวง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เชียงของ
ระดับท้องน้ำ 351.295 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 357.44 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 355 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 357 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.28 ม.
352.575 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2020/08/05 13:49
CRflood