STK09 สะพานบ้านวัดหลวง


ระดับน้ำ

N/A ม.


N/A ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2018/11/15
08:22 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2018-11-15 08:22:18 -3.42 347.875 0 25.8 56
2 2018-11-15 08:17:03 -3.42 347.875 0 25.2 56
3 2018-11-15 08:15:34 -3.42 347.875 0 24.8 53
4 2018-11-15 08:10:23 -3.41 347.885 0 24.4 53
5 2018-11-15 08:04:52 -3.42 347.875 0 24.4 48
6 2018-11-15 07:59:23 -3.42 347.875 0 23.5 52
7 2018-11-15 07:52:43 -3.41 347.885 0 23.6 44
8 2018-11-15 07:47:25 -3.41 347.885 0 22.9 40
9 2018-11-15 07:42:14 -3.41 347.885 0 22.9 44
10 2018-11-15 07:36:42 -3.41 347.885 0 22.9 44
11 2018-11-15 07:31:12 -3.42 347.875 0 22.9 43
12 2018-11-15 07:25:48 -3.42 347.875 0 22.6 44
13 2018-11-15 07:20:31 -3.42 347.875 0 22 41
14 2018-11-15 07:15:15 -3.42 347.875 0 22.3 44
15 2018-11-15 07:09:58 -3.42 347.875 0 22.1 43
16 2018-11-15 07:03:54 -3.42 347.875 0 22.3 42
17 2018-11-15 06:58:13 -3.42 347.875 0 22.4 48
18 2018-11-15 06:52:25 -3.42 347.875 0 22 46
19 2018-11-15 06:39:28 -3.42 347.875 0 22.1 46
20 2018-11-15 06:32:17 -3.41 347.885 0 22.2 46สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK09
ชื่อสถานี สะพานบ้านวัดหลวง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เชียงของ
ระดับท้องน้ำ 351.295 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 357.44 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 355 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 357 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ N/A ม.
N/A ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2018/11/15 08:22
CRflood