STK09 สะพานบ้านวัดหลวง


ระดับน้ำ

1.04 ม.


352.335 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2020/01/21
16:52 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2020-01-21 16:52:52 1.04 352.335 0 0 0
2 2020-01-21 16:47:53 1.03 352.325 0 0 0
3 2020-01-21 16:42:53 1.03 352.325 0 0 0
4 2020-01-21 16:37:55 1.04 352.335 0 0 0
5 2020-01-21 16:32:52 1.03 352.325 0 0 0
6 2020-01-21 16:27:52 1.04 352.335 0 0 0
7 2020-01-21 16:22:52 1.04 352.335 0 0 0
8 2020-01-21 16:17:53 1.05 352.345 0 0 0
9 2020-01-21 16:12:52 1.05 352.345 0 0 0
10 2020-01-21 16:07:52 1.04 352.335 0 0 0
11 2020-01-21 16:02:53 1.06 352.355 0 0 0
12 2020-01-21 15:57:52 1.06 352.355 0 0 0
13 2020-01-21 15:52:52 1.03 352.325 0 0 0
14 2020-01-21 15:47:52 1.06 352.355 0 0 0
15 2020-01-21 15:42:52 1.06 352.355 0 0 0
16 2020-01-21 15:37:53 1.06 352.355 0 0 0
17 2020-01-21 15:32:52 1.06 352.355 0 0 0
18 2020-01-21 15:27:52 1.06 352.355 0 0 0
19 2020-01-21 15:22:52 1.03 352.325 0 0 0
20 2020-01-21 15:17:52 1.06 352.355 0 0 0สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK09
ชื่อสถานี สะพานบ้านวัดหลวง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เชียงของ
ระดับท้องน้ำ 351.295 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 357.44 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 355 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 357 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.04 ม.
352.335 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2020/01/21 16:52
CRflood