STK09 สะพานบ้านวัดหลวง


ระดับน้ำ

N/A ม.


N/A ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/01/24
08:31 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2019-01-24 08:31:32 -3.4 347.895 0 18.5 28
2 2019-01-24 08:26:10 -3.41 347.885 0 18.1 25
3 2019-01-24 08:20:34 -3.4 347.895 0 17.2 25
4 2019-01-24 08:14:35 -3.4 347.895 0 17.5 27
5 2019-01-24 08:02:39 -3.41 347.885 0 16.2 24
6 2019-01-24 07:56:20 -3.41 347.885 0 15.8 25
7 2019-01-24 07:50:59 -3.41 347.885 0 15.7 24
8 2019-01-24 07:44:56 -3.41 347.885 0 15.8 22
9 2019-01-24 07:39:22 -3.41 347.885 0 15 21
10 2019-01-24 07:33:27 -3.41 347.885 0 15.2 22
11 2019-01-24 07:28:04 -3.41 347.885 0 15.2 22
12 2019-01-24 07:22:44 -3.41 347.885 0 14.7 22
13 2019-01-24 07:17:08 -3.41 347.885 0 15.1 22
14 2019-01-24 07:11:44 -3.41 347.885 0 14.4 21
15 2019-01-24 06:39:53 -3.42 347.875 0 25.3 51
16 2019-01-23 18:14:43 -3.42 347.875 0 25.3 51
17 2019-01-23 17:57:09 -3.42 347.875 0 26.6 57
18 2019-01-23 17:51:12 -3.42 347.875 0 27.3 0
19 2019-01-23 17:46:25 -3.42 347.875 0 27.7 63
20 2019-01-23 17:41:15 -3.42 347.875 0 28.9 61สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK09
ชื่อสถานี สะพานบ้านวัดหลวง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เชียงของ
ระดับท้องน้ำ 351.295 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 357.44 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 355 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 357 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ N/A ม.
N/A ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/01/24 08:31
CRflood