STK10 บ้านแม่บง


ระดับน้ำ

0.84 ม.


386.624 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.9 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/01/24
09:15 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2019-01-24 09:15:38 0.84 386.624 0 34.04 41.55
2 2019-01-24 09:10:38 0.84 386.624 0 33.61 42.34
3 2019-01-24 09:05:37 0.84 386.624 0 33.34 43.98
4 2019-01-24 09:00:36 0.83 386.614 0 32.56 45.39
5 2019-01-24 08:55:36 0.82 386.604 0 31.76 46.73
6 2019-01-24 08:50:35 0.81 386.594 0 31.04 47.74
7 2019-01-24 08:45:35 0.83 386.614 0 29.81 49.73
8 2019-01-24 08:40:34 0.82 386.604 0 29.3 50.68
9 2019-01-24 08:35:34 0.81 386.594 0 28.77 51.87
10 2019-01-24 08:30:33 0.82 386.604 0 28.55 52.18
11 2019-01-24 08:25:33 0.82 386.604 0 28.34 52.49
12 2019-01-24 08:20:32 0.82 386.604 0 28.24 52.99
13 2019-01-24 08:15:31 0.82 386.604 0 27.82 53.77
14 2019-01-24 08:10:30 0.82 386.604 0 27.59 53.95
15 2019-01-24 08:00:30 0.81 386.594 0 27.11 54.71
16 2019-01-24 07:55:29 0.81 386.594 0 27.04 54.49
17 2019-01-24 07:50:28 0.82 386.604 0 26.82 55.12
18 2019-01-24 07:45:28 0.81 386.594 0 26.73 55.33
19 2019-01-24 07:40:27 0.8 386.584 0 26.6 55.23
20 2019-01-24 07:35:27 0.8 386.584 0 26.4 55.36สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK10
ชื่อสถานี บ้านแม่บง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง
สถานที่ติดตั้ง โชคชัย
ดอยหลวง
ระดับท้องน้ำ 385.784 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 391.038 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 388.7 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 389.3 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.84 ม.
386.624 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/01/24 09:15
CRflood