STK10 บ้านแม่บง


ระดับน้ำ

0.99 ม.


386.774 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2018/11/15
06:09 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2018-11-15 06:09:17 0.99 386.774 0 29.65 71.52
2 2018-11-14 21:52:56 1.01 386.794 0 31.49 67.14
3 2018-11-14 21:47:55 0.99 386.774 0 31.57 67.19
4 2018-11-14 18:22:23 1.06 386.844 0 34.96 61.95
5 2018-11-14 17:12:11 1.04 386.824 0 38.1 53.16
6 2018-11-14 14:06:40 1.05 386.834 0 43.09 37.94
7 2018-11-13 23:19:19 1.02 386.804 0 31.64 69.81
8 2018-11-13 20:53:56 1.03 386.814 0 32.56 67.36
9 2018-11-13 20:03:48 1.03 386.814 0 33.09 66.22
10 2018-11-13 19:03:39 1.04 386.824 0 33.57 64.13
11 2018-11-13 18:13:31 1.05 386.834 0 34.26 62.87
12 2018-11-13 18:08:31 1.14 386.924 0 34.37 62.49
13 2018-11-13 16:23:15 1.05 386.834 0 39.51 45.53
14 2018-11-13 13:17:47 1.06 386.844 0 40.35 42.23
15 2018-11-13 08:42:02 1.05 386.834 0 32.69 62.55
16 2018-11-12 20:05:03 1.06 386.844 0 31.38 67.1
17 2018-11-12 17:04:33 1.09 386.874 0 34.34 57.72
18 2018-11-12 16:09:26 1.1 386.884 0 34.97 56.74
19 2018-11-12 08:28:08 1.13 386.914 0 30.57 67.24
20 2018-11-12 08:23:07 1.14 386.924 0 30.49 67.22สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK10
ชื่อสถานี บ้านแม่บง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง
สถานที่ติดตั้ง โชคชัย
ดอยหลวง
ระดับท้องน้ำ 385.784 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 391.038 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 388.7 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 389.3 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.99 ม.
386.774 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2018/11/15 06:09
CRflood